Tr峄眂 ti岷縫 b贸ng 膽谩 Myanmar vs 膼么ng Timor – 16h30 ng脿y 8/12 | AFF SUZUKI CUP

– K锚nh “GO虂C BO虂NG BO虂NG 膼A虂 24H” lu么n c芒蹋p nh芒蹋t th么ng tin v锚虁 tin t瓢虂c bo虂ng 膽a虂 Vi锚蹋t Nam & Qu么虂c t锚虂 膽锚虂n v啤虂i ng瓢啤虁i h芒m m么蹋 m么蹋t ca虂ch nhanh nh芒虂t, chi虂nh xa虂c nh芒虂t.
– 膼芒y la虁 k锚nh “GO虂C BO虂NG BO虂NG 膼A虂 24H” xin u虊ng h么蹋 b膬虁ng ca虂ch thi虂ch (LIKE), chia se虄 (SHARE), 膽膬ng ky虂 k锚nh (SUBSCRIBE) 膽锚虊 xem va虁 theo do虄i nh瓢虄ng video m啤虂i nh芒虂t, xin tro蹋ng ca虂m 啤n…
– Mo蹋i v芒虂n 膽锚虁 th膬虂c m膬虂c v锚虁 ba虊n quy锚虁n xin vui lo虁ng li锚n h锚蹋 tr瓢蹋c ti锚虂p 膽锚虊 gia虊i quy锚虂t tr锚n tinh th芒虁n h啤蹋p ta虂c.
– 鉁 Mail: [email protected]
– 鉁 Fanpay:

#Go虂cBo虂ng膼a虂24h
#Tr峄眂ti岷縫b贸ng膽谩Myanmarvs膼么ngTimor
#AFFSUZUKICUP
#AFFCUP

source