Chương trình này gồm rất nhiều tiểu phẩm đặc sắc bao gồm:

00:00:00 – Màn đối thoại giữa Xuân Bắc và Tần Vương (bối cảnh phim Hero)
01:06:09 – Bác Sĩ Hoa Súng – Chiếc Cân Vi Diệu

Playlist Gặp Nhau Cuối Tuần:

source