💟💟ĐẦY THƠM BẦU SỮA MẸ – NGỌT NGÀO VỊ YÊU THƯƠNG!

Để sữa mẹ luôn ngập tràn như tình thương bao la của mẹ, để bầ.u sữa luôn căng đầy, không bị thiếu thốn, cạn kiệt

👉TR.À L.ỢI SỮ.A CAO CẤP AN NHI chính là b.í quy.ết ho.àn h.ảo cho các m.ẹ s.au si.nh!

🏆Đây là tinh túy từ sự kết hợp các loại thảo mộc tự nhiên: Chè Vằng, Mộc Thông, Bồ Công Anh, Thông Thảo, Đinh Lăng được ngh.iên cứ.u bởi các chu.yên g.ia kho.a họ.c tại VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM-BỘ CÔNG THƯƠNG, các thả.o dược đả.m bả.o sạ,ch được kiể.m nghiệ.m rõ rà.ng từ.ng chỉ số, đả.m b.ảo sự a n to àn tuyệt đối cho cả m.ẹ và b.é.

✅Lợ i s ữa, th úc đầ y ti ết s ữa.

✅Giả m tìn h trạ ng tắ c ti a s ữa, th ông tắ c ti a sữ a.
✅Tă ng ch ất lượ ng s ữa, gi úp s ữa v ề nh anh, đề u, đặc, sánh, thơm hơn.

✅Giú p c ác m ẹ tha nh n hiệt.

✅Là m m át s ữa m ẹ, giảm tá o b ón.

✅P hục h ồi sứ c kh ỏe m ẹ sa u si nh.

✨✨T RÀ L ỢI S ỮA CA O C ẤP A N N HI – Sự lựa chọn tốt nhất cho m ẹ và b é!

source